Management
He Qingwen
Chairman
Huo Ruirong
Chief Executive Officer
Ye Chunhe
Chairman of the Supervisory Board
Li Xian
Secretary of the Discipline Inspection Commission
Zhang Xiaogang
Executive Vice President
Cao Yue
Executive Vice President
Shi Guangwei
Executive Vice President
Cai Xianghui
Executive Vice President
Organizational Structure